Weg nyamburko matingo jowuoth e boma ma Kisumu koro ywago reyo kaluore kod bei momedore mar modhi


Weg nyamburko matingo jowuoth e boma ma Kisumu koro ywago reyo kaluore kod bei momedore mar modhi mano manoland kod duol ma ochung ne rango weche maodhi e pachoka EPRA

Kotelnegi kod jagoro mar riwruok margi no James Ochieng  giyango ni medruok no biro hinyo Uchumi mano maoserochore kod midhusi mar corona

Ne okawyo piny owacho mondo mii odonjre e wachni kendo otemie duoko  piny bei go kaluore ni jokenya kadho e mathoth

Ne oyango ni meto no koro biro chuno weg matatu ,mondo omed omenda mag wuoth mano mabiro hinyo oganda