Waluke nyalo chamo oganda iye kuom higni 7 kata golo fuai mar silings million 7


Koro gikone to jaod bura ma Sirisia migosi John Koyi Waluke ong’adne buch twech mar higni 7 kata golo fuai mar silings million million 700 kaluwore gi bura mane oloye e ketho mar mibadhi mar oduma maromo silings million 313

Odumago ne onegobed ni itero ne National Cereals and Produce Board

Migosi Waluke ne odonjne kanyakla gi Grace Sarapay Wakhungu kod kambi mar Erad Supplies and General Contracts Limited -kambi miwacho ni ne margi

Waluke gi Wakhungu kokalo kuom kambi margi mar Eradno ne jonegobed ni jotero oduma maromo metric tonnes alufu 40 ne joka National Cereals and Produce Board e hik 2004 kucho to ne ochwe ochulgi omenda maromo silings million 313 mondo mi ne gitim mano to ne gichweyo maok gitero odumago ne NCPB kakane onegobed ni gitimono.