Wakeini dwani owuo od bura


WAKEINI MA JOKEDO  NE RATYIRO MAG OGANDA JOKWAYO JATEND PINY KENYA UHURU KENYATTA MONDO MI OFUNJ BUNGE MANA KAKA OGAI MAR DOHO JUSTICE DAVID MARAGA NYONGADO NE PARO.

KOTELNEGI KOD ESTHER ACHIENG MAR KENYA FEMALE ADVISORY ORGANIZATION (KEFEADO) ,  OKANG MAR JOOD BURA REM CHOPO CHIK  MALOSO KORKA KIT CHWECH EN ROCHO KATIBA KENDO NI MANO KORO OMIYO NYAKA FUNJ MARA OD BURA.

ACHIENG WACHO NI KATIBA MA HIGA 2010 JOOD BURA OSEBETIE E HIGNIGI DUTO KOWACHO NI KENYATTA ONGE GI OKANG MACHIELO MONYALO KAWO MAK MANA FUNJO OD BURA.

NOWACHO NI KA KENYATTA OREM FUNJO OD BURA TO MANO BIRO NYISO NI KENYA ITAYO MAOK OLUWORE GI KATIBA