Vimili va amatembeli venyaa zing’inga zyilivugana zimedwi


Aviimili ava amatemberi kutura mukedonye cha Mumias Yivuugwi mu kaunti ya Kakamega, vakuvoora ing’inga ya vaheveywi kuvugana si idukiraa.

Nivamoromaa muridara rya Lubinu haasi ha Uwendeve wavo, John Nambwaya, aviirwazi yaavo vakuvora gadukanaa eserekari ivahe umunwa kuvuganyia avandu kuri vamanyaa vakoranga kase, nitari nivaronda amarago aga ukwiikariza avandu ihare nihare.

Kandi vakwigana korondekana nindi il’lago ryukwigala avakurundu vimihiga 58 kuzya yiguru kuzya kuvugana, nivavoraa avasakuru navakere yavo aveye ava ikivuni ekenenene ku mavugana na si vadukanaa kwigal’lwa.