VC wa Daystar Prof.Laban Ayiro arebi wizara ya masomo khuba ne mipango milei tsisukulu nitsishiri khuikulwa muhika kwitsanga.


Mukhongo wi university ya Daystar Prof.Laban Ayiro arebi wizara ya masomo khuba ne mipango milei tsisukulu nitsishiri khuikulwa muhika kwitsanga.
Nalakaya ne imesa yeru ya macheni,Prof.Ayiro aboli,kenyekhana wizara eyo iranje khurechekha tsisukulu nende tsiuniversity lwenulu.
Khandi arebi wizara ya masomo ikalukhannyi injira ya ilomba machera ka kitaifa mu shibala munu khuchira basomi banyishi babuli khunyakhana tawe.