Vandu va Corona vaduuki 16


Umundu uundi murara yakonyoreka nivirusi vya Corona nukudukiza 16 avandu vaveeye kuhamba ivirusi yiivyo mu Kenya.

Waziri wa uvwahiri mu serekari nene, Mutahi Kagwe, yakuvora avandu 646 avavugani nindi avandu avanyoreki nivirusi yiivyo vaveye kutunyirizwa na avayinziri va uvwahi.

96 kuvo varakuriywi kuchura yengo, nitari avandi 550 vakehenzerizwa neserekari.

Avandu 11 vaveye mu sivitari ya Mbagathi nivarindilaa amativuri aga ivibimu.

Yakuvora umwiirwazi wa Siaya uwanyoreki nivirusi vya Corona inyima wukutura mukivara cha Italy, yabiimwa urwa yingira mu kenya nitari ivirusi yivyo vyari nivikiri kumanyia.

Waziri Kagwe kandi yakuhomba vene matatu vareke komeda igharama yizing’endo, navoraa yiikwo nukudaminya Avakenya, avanyingi ava ovonyolo vwavo vwaveye kusingirizwa nivirusi yivyo.