Uvwivi vujila izi office nizisambwa


Uwendeve wumusee gwa mang’ondo mu senate Moses Kajwang’,avoola ndi ahendizwa ligali nivikolwa vya vwangu ndi uwi zi office zya mang’ondo kudivizangwa nu mullu muzicounty ,navola yilu nologendo lwi zicounty zitumikila kwononyia ovololeli vwuvutumikili uvudamanu uvwa mang’ondo.