Uvulwaye vwa Covid 19 vuziizagilla kuniina Ameleka


Umutinyilizi umunene wuvulwaye mukivala cha Ameleka Dr Anthony Fauci ,yakovoola ndi isabu yavandu vahambizwa uvulwaye vwa Covid -19 mukivala yiichio iziiza kuniina nukuduka avandu izielefu 100 kwiidiku.

yaga yaakugavola lwa yaali imbili we senate yikivala yiichio.

Yiigana ndi ikivala yichio kikili kunyalliza kulwan uvulwaye yiivwo na Avaameleka avanyingi siviivikanga ivinazilu ,nukwiikala ekelenge killa umundu kutula kuundi.

Naye Govenor wa New York ,avoola ashimbi inusu ya vaameleka genyekana vaahuli nukuviikwa ihle navandu vaandi ,ilidiku lya mugolova avandu izielefu 40 ,vanyolechi nuvulwaye yivwo.

isabu iniina yiyi yakujila amadala 16 gaave nigeenya kwiigulwa avandu vayiinzili gataakuziizagilla kuhanwa,amadala gavooleka kuva mu nuvulwaye yivwo muvunyingi naga Florida, Arizona, Texas na California .