Uvulwaye vwa Covid 19 vuziizagilla kudambiza.


Waziri umunene wikivala che vogelesa Boris Johnson ,yakovoola avangelesa kwitegekela ikihandallu hambili hakuziiza yaha.

Boris Johnson, umwene yayeleha navandu inyima waye konyoleka ndi aveye nuvulwaye vwa Covid-19,ovoletwa niviguguli vwa Corona.

Avandu 1,019, vaave kukuza kutula mukivala yiichio,ilidiku lya mugolova uvulwaye yiivwo vwiiti 260 .

Avandu 17,089 vaave kuhambizwa uvulwaye yivwo.