Umwimbi wi zinyimbu lady Maureen yakukuza.


Umwimbi wi zinyimbu zia Ohangla Maureen Achieng uwamanyikana kuri Lady mmaureen yakukuza .

Maureen akuzi saa tisa uvudiku vwa karunu izimbega zia Uriri hango hu mukana wavo mu kaunty ya Migori .

Umwimbi uyu yakarwara iguru wi muhiga mula.

Lady maureen yivurwa umuhiga gwa 1984

Bella aching navora agene yaga .