Umwana Asambiywi amatango na isie


Umusaza mulla mucounty ya Bungoma ,yakusamba umwana weve umukana wimihiga 16 ni pasi yukubasa izinguvu kumatango nizimbega zyiizye zyu lwiivulu nukumusalliza ,nikivuni ndi umwana mukana uyu yaave kujaga uvulina na vana vayayi ,umwana mukana uyu numusomi wa form 2.

Umwana mukana oyo aziizagilla kwhilwa musivitali ndala izimbega zya Bukembe ,babeve yakwiiluka.