Umwami Kenyatta nindi Mgufuli vakomoroma korondekana no vogoyanu kurwako rwi vivara viviri ..


Iriavukana rizirila hagati he serekali yi kivara yiki nidni eserekali ya tanzania korondekana nindi ukuhana urwako rwa kenya na tanzania rirava ni ritweka.

yaga gaza urwu umwimili wi kivara yiki Uhuru Kenyatta harara nidni uwache uwa Tanzanian John Magufuli, vamoromi nu kwenya amakuva yaga gave ni gatweka.

Magufuli avoye ndi genyekana avimili vavuri ukutumikira amakuva ganyara kuva niigareta iriavukana hagati hi vivara yivii .

Umwami kenyatta harara nidni magufuli ni vavola amawaziri vasingiliyii izingendo vave ni vahenzaa nu kutwekizaa amakuva gene yaga .

Avakiranyi mu vivara viviri yivi ni vavora ndi vakonyora hasara inyingi .