umushahara sigwenyekana gukalagwi


Uwalange umung’odi wi county yivishiga yinu umwami Francis Ominde yakoteva umuganda gwa vagavana ,kuvula kukalaga umushahara gwa vayinzili vizicounty ,yakovoola ndi iziselekali zyi zicounty genyekana zihenze amang’ondo gazitatumikila ku gazikonye mumadiku amahandallu yago gano,avoola kandi ndi iziselekali zyi zicounty genyekana zimede avaashi kuvakonye avalwaye.