Umuganda gwa kuppet gudura avasigari kuvadaminya ivihiga


Umuganda gwa vigizi ugwa KUPPET mu kaunty muno gwakudura ekekorwa cha vasigari ukukubaga nukusaliza umwigizi mula naveye mukirivwa chiche.

Gavoreka ndi umwigizi uyu yari natura murgendo niyakaduka nirwo urwa amanyi nakubangwa manasallizwa vudamanu .

Amatava yaga gekorechi izimbega zie Vusari mu kedonye chi bunge chi savatia.

Umungodi umunene wi chama yichio NEBERT ISAMBE avoye ndi vakuhana iripoti ku vasigari makandi venya avimili vu vurindi viturizi kokonyana mu minyangano yijio.