Tuju, Kositany omoko lweny


Tend duond bura mar Jubilee medo bedo gi pogruok ka sani jagoro maduong’ mar Jubilee Raphael Tuju onyiero sund ma isundego ni mondo mii oket e ler kaka omenda mag duond bura mar Jubilee tiyo.

Jalup jagoro maduong’ mar Jubilee Caleb Kositany okoo ni pod en kod penjo mathoth ewii kajka itiyo gi pesa e Jubilee kata odoko ni migosi Tuju to okwedo.