Tsisukulu tsinyishi tsya serikali tsishiri khuirechekha niba tsyaliikulwa muhika kwitsanga tawe.


Tsisukulu tsinyishi tsya serikali tsishiri khuirechekha niba tsyaliikulwa muhika kwitsanga tawe.
Macheni kabola,tsisukulu tsinyishi tsishiri khutushitsa mupango wa basomi balaba kumi na tano mu ilklasi indala tawe,iyi tsindi natsyo nitsilinende isabu ingali ya basomi.
Mwechitsi mukhongo wi isukulu ya primary ya Kongoni ili South C,Nairobi hanu George Njau abola,niba tsisukulu tsyaliikulwa,kenyekhana basomi batsi mu tsiklasi mmbisee.