Tsinzu tsinne mju shitonye shya Joyland mu town ya Kakamega tsisambwi nu mulilu


Tsinzu tsinne mju shitonye shya Joyland mu town ya Kakamega tsisambwi nu mulilu lwa mtunji kwa gas kurundushi nunu asuvui.
Khulondekhana nende mukhaye Fatuma Musalia uli mwene tsinzu yetso,gas eyo ichiri bamenyi yabo khunyola hasara ingali iyi mipango chya bamenyi yabo khutsiminya mulilu yoko nichituya khu lwanda.
Macheni kabola,bandu babiri,mulala wi ikampuni ya Kenya Power ubere natsiri khutsiminya mulilu basalili nibahirwa mu sivitali yi county khunyola bushirishi.
Bamenyi yabo batuli bahinziri vu khutsiminya mulilu vi county khulwa khuchereba khutukha habundu yaho khukutsiminya.