tinyei chief officer nelel nebo tililindo kaunti nebo Uasin gishu.


koisirto kaunti assembly nebo Uasingishu lewenetab Dr Joseph Morogo koek, ofisayatab tililindo eng serkali nebo kaunti nebo Uasigishu.
Koikoitoi motioninoto, nebo ngecheretab komitii nebo tililindo eng kaunti assembly nebo Uasin gishu DR Hosea Some ole kamwa kole kongetepse ak keger kartaisiekchi chebo somanet komwa kole tinyei kamuget konom boroinoto ak koib walutik eng ministry nebo tililindo

kinget buch bororinoto kingoistoegei neki chief officer kingoyai boisiet eng kasarta nebo arawet agenge eng mwaet kole mamitei boroindo nemie eng ole yoen boisiet.

Ends