SPIKA MA MIGORI OKOTH ODUOGO BANG TUO KUOM HIGA


SPIKA MA MIGORI BOAZ OKOTH, OKWAYO NI KWE MONDO OBEDIE E OD BURA MA MIGORI E SECHEGI MA ODUOGO E TICH BANG BEDO E RUSA KUOM  MANYALO ROMO HIGA ACHIEL

OKOTH MA OSEBEDO KA NI E YUEYO ODUOGO E SECHEGI MA  COUNYTINO RITO WINJO TUAK MAR OD BURANO  E WI GAVANA OKOTH OBADO MA SANI ODONJNE  KUOM KETH MAR MIBADHI.

OKOTH NOWACHO NI ONGEYP GIMA OSETIMORE E COUNTINO KA KATA KAMANO NE OK ODWA LOSE GI E SECHEGI..

NOWACHO NI ASSEMBLY BIRO CHIWO LER E WI WACHNO MACHIEGNINI KOKWAYO MCAS NI MONDO JOHORE MOS.