Shikha shi ikomiti yarobolwa khuhenza khu makhuba kanyashitsa shibala yishi shitukha khu shyakamo nunu


Shikha shi ikomiti yarobolwa khuhenza khu makhuba kanyashitsa shibala yishi nende khuhandika manye lwa ikatiba inyala khukalukhannywa khu ikatiba shitukha khu shyakamo nunu.
Ikomiti eyo ya bandu kumi na ine isuvirwa khuha muruchi Uhuru Kenyatta iripoti yayo khu mipango chiu khutinnya makhuba kahandikwa mu iripoti ya BBI.
Ikomiti eyo ili hasi wa seneta wa Garissa Yusuf Haji yalahenza khu tsinjira tsinyala khurumishirwa khukalukhannya ikatiba khulondekhana nende tsinganakani tsya yanyola khurula khu bandu.
Balala khu bandu bahana tsinganakani tsyavo imbeli wi ikomiti iyi ne banasiasa nende bandu khurula mmikanda chyabukhane mmikhungáni chyali mu tsicounty tsyabukhane mu shibala munu.
Khali nikali karyo,mikhungáno chi ikomiti iyi chyasinjitswa lwa bulwale vwa Covd19 bwinjira mu shibala munu.