Shibala shya China shitangasi khukalukha hasi khu shichero shiu bulwale vwa Corona Virus.


Shibala shya China shitangasi khukalukha hasi khu shichero shiu bulwale vwa Corona Virus.
Nalakaya nunu lwa atangasi makhuba ku bulwale yobo,waziri wa makhuba ki ilwanyi wi shibala yishi Wang Yi aboli,khuikha khu shichero shiu bulwale yuvu khumannya vu,bunyala khuikalilwa.
Khutukha isainu,isabu ya bandu bakhutsi shichira yu bulwale yubu ne ielfu indala ne tsimia sita na sitini na tano,ne yavo balinabwo ne tsielfu sitini na nane.
Ilwanyi wa China isabu ya bandu bakhutsi shichira yu bulwale yubu ne tsimia tsiranu mmbivala salasini,ne bandu banne bakhutsi mmbivala vya France, Hong Kong,Philippines nende Japan.
Muboli wu mukanda ku bulamu mu shibala esho Mi Feng aboli,mipango chya barere khuikalila bulwale yubu chiranji khufaula.