Serikali yi shibala shya Philippines itangasi malako ku khukaya bandu khurula ilwanyi


Serikali yi shibala shya Philippines itangasi malako ku khukaya bandu khurula ilwanyi khulondekhana nende khumetekha khu isabu ya bandu banyola bulwale vwa Covid 19.
Macheni khurula mu shibala esho kabola,bandu barebwi khuikhala mmatala kabo mu town ingali ya Manila nende tsiprovince tsindi tsinne tsili himbi ne town iyi.
Tsiripoti khandi tsibola,isabu ya bandu banyolwi nu bulwale yubu ne tsielfu mia moja ne tsisivitali tsiranji kkhaiywa khushirikha bandu.
Ihale nende khukaya bandu khurula ilwanyi,tsibasi shitsitsa khuhinzira tawe halala nende kkhubwa marufuku khu tsinjendo tsi tsindeche mukari nende ilwanyi wi shibala esho.
Bandu balahuchirrwa khutsia ilwanyi khukula shiukhulia shyonyene.