Serikali ye Bungoma khukhwambakha likangilo lisilikha anaemia


Serikali ye ekaunti ye ebungoma echa khubanda chirupia khwombakha likangilo likhabe nelikhalabanila balwalwe sickel cell anaemia. nalomaloma mumulukha kwe kamasaba ko omufu grifins walubokho wakholilenge kimilimo musikuka sia mayi mukhagavana we ekaunti caro wangamati musisomelo siana ke busilikhi kmtc musirimba sie ebungoma, gavana we ebungoma wycliffe wangamati amakhubola ali bulwale obwo bwabele nebunyasia bamenya bakali be ebungoma ne nono serekali yewe echa khukhwinyokhela asi nio mbo balwale babe nebanyola busilikhi khubise bia khangu ne lundi simbi ne nabo