Serikali ye Bungoma erusia mashariti khubamenywa khukhwenya khukhwikhingilila virus bya corona


Nga eyi bukali bwe babandu baambisibwe bulwale bwe khaukha kha korona nebuchilila khunina buli ndalo mwirambo,nono bakholi muserekali ye ekaunti ye ebungoma barebirwe khuba ebweni we lunyilile mukhulonda kamalaka ke sikuka sie bulamu kali ne sifuno sie khukhingilila bulwale bwe khaukha kha korona.khubirira khumulondela wo omunyikhinyi we ekaunti ye ebungoma isaac mukenya,serekali ye ebungoma ebola buli omukholi abele we musikuka namwe enje we sikuka enyekha afwale sitambaa sie mubweni ,khusaba kamakhono buli lwosi ne lundi enae babasie.nalomaloma khunakhalondo yino mukenya lundi amakhubola ali mbao omumenya we ekaunti ye ebungoma ocha khwiyamwanwa musikuka siosi siosi sia serekali ye ekaunti ye ebungoma nakhefwalile sitambaa sie mubweni simanyikhane mulunjaru nga emask tawe. khulondekhana nende mukenya buli omumenya we ekaunti ye ebungoma enyekha eyaye ne khukhwilinda nio mbo akhecha aambisibwa bulwale obwo nibwo abola ali bubwiri
LATEST NEWS