Serikali ye Bungoma efunga chisoko nekhukhuba marufuku kimikhungano kie kamasika


serekali ye ekaunti ye ebungoma yemekhe chindalo che khusoko khubise bie kumwesi mulala mundengekha rengekha che khukhingilila bamenya khuambisibwa bulwale bwe khaukha kha korona.nalomaloma khubanamakhuwa enyuma we kumukhungano kurerire alala babemelesi muserekali yewe mwisomelo lie bulimi sia mambanga gavana we ekaunti ye ebungoma wycliffe wangamati lundi amakhulangilila bamenya be ebungoma khukhwibanda ne kimikhungano kikiaukhana ne khulimo kamabukana ne kimilukha kie kamasika.lilaka lia wangamati liamakhurwakho busiro nende omuruki we ekaunti ye ebungoma abdi hassan wamakhubola ali serekali eli meso khubukulila abo bacha khulekelesia lilaka elio engila endulu ye kamalaka.