serikali ya Transnzoia ekulila bamenywa vifaa bye khukhingilila lufu lwa corona


serekali ye ekaunti ya rans-nzoia yachilile khurao chindengekha rengekha che khulwana ne bulwale bwe khaukha kha korona niba bunyolekhe mukaunti eyo.kano kalomilwe nende gavana we ekaunti eyo patrick simiyu khaemba wamakhubola ali alakilile khukulwa khwe birumikhi bibienyekha khukhingilila babandu khuambisibwa bulwale obwo bicha khurumikhila chirupia chimilioni likhumi.khaemba kakhaba kario abola ali serekali yewe yabele nenyola bilala khubirimikhi khukhwama khuserekali ekhongo bilikhabirumikhwa nende bakholi muserekali yewe khukhingilila bulwale obwo.omubise ebio khaemba amakhulakilila khukhwikalwa khwe khubukusi burera alala babandu bakali mukaunti eyo mubukhalabani bwe khukhingilila bamenya khuambisibwa bulwale bwe khaukha kha korona.bulala khubukusi obwo buli kiminini, sibanga, kachibora, endebess, sikhendu, chepchoina , kwanza, kapkoy ne kolongolongo