Serikali irebwi khuba ne mipango chitsa kkhonya bechitsi nende basomi khunyola mechitso katsiana nu busalama bwabo


Serikali khubirra khu wizara ya masomo irebwi khuba ne mipango chitsa kkhonya bechitsi nende basomi khunyola mechitso katsiana nu busalama bwabo nibali mu sukulu manye injira yu khuikalila maraba mu tsisukulu.
Khulondekhana nende Pius Masai uli mutaalamu wu khuikalila maraba,tsisukulu tsinyishi tsibula mipango chiu khuikalila maraba nikiikholeshe mu tsisukulu yetso tawe.
Nalakaya lwa abere mu town ya Kakamega,Masai aboli,kenyekhana serikali ibukulili likhuba lya maraba nu bulitoho bwenyekhana.