Serekali etasa lilaka likhingilila babandu khukena enjie bise bie silo khundalo 21


Banakenya balachilila khulindililakho khubise bie chindalo 21 khumanyilisia niba lilaka lie khubakhingilila khukenda enjie bise bie silo lirusibwao namwe litaswa lundi.kano kecha enyuma wo omuruki we sibala Uhuru Kenyatta khutasa bise bie khutinyililisia lilaka elio khundalo 21 chichicha.

Nalomaloma khwirambo nali mulukoba lwo omuruki Nairobi,omuruki Kenyatta lundi amakhutasa lilaka likhingilila babandu khukhwingila ne khurura musirimba sibofu sia nairobi,mukaunti ya Mombasa,Kilifi,Kwale ne Mandera khubise bie chindalo 21 khukhwola kumwesi kwa sita nekuli sita kumwiko kuno nga engila ndala ye khukhingilila khulanda khwe bulwale bwe khaukha kha korona mubanakenya

Ne khulondekhana ne khukalia khwe babandu banyolekhe ne bulwale bwe khaukha kha korona khunjakha che lirambo lia kenya ne lirambo lia Tanzania mumbeka cha Namanga alala ne Wajir khulwakhwa lwa kenya ne Somalia,omuruki Kenyatta amakhulakilila khukhwikalwa khwe chinjakha echo.omuruki kakhaba kario amakhubola ali kimikokomi kisuta biakhulia nikio kiokene kicha khwiyamanwa khukhwingila mwirambo khubirira khunjakha echo.Lilaka elio licha khurakikha silo sia luno chinyanga sita