Sekhuli nende omundu okundi onyolekhe ne khaukha kha korona mwirambo ta;abola omusibayi Kagwe


Babandu saba babanyolekhe ne bulwale bwe khaukha kha korona mwirambo balikhabachilila ne busilikhi mungila chindayi.nalomaloma khubanamakhuwa musikuka sie bulamu khunju ya afya nairobi omusibayi musikuka sie bulamu mwirambo mutahi kagwe  amakhubola ali khukhwola  luno    serekali yabele nekela  babandu 173 ne khunyola 7  abo ne khaukha kha korona   .

Khulondekhana nende kagwe  sebanyolilekho mbao omundu okundi   ne khaukha kha korona mwirambo tawe.

Kagwe  amakhubola ali  serekali yamalile khukela sikelo sie bukhafu mumibili kie babandu 600,000 babengile mwirambo khumanyilisia niba bali ne khaukha kha korona namwe tawe.

Amakhubola ali serekali lundi echa khurakikha bukhalabani bwe khukela babandu sikelo sie bukhafu mumibili kiabwe mumbeka nicho banyolekha mubukali khurakikha munyongesa yino.