Regional Commissioner ma Nyanza koro ne owuoyo ewii ikruok moseketi ne Madaraka Day


Regional Commissioner ma Nyanza migosi Magu Mutindika kawuono koro ne oyango ni giseketo okenge duto mag biro thiro landruok mar tuo mar corona e kinde nyasi mag Madaraka Day ma higani ma obiro bago e boma ma Kisumu -kowacho ni giketo okengego kaluwore gi wach jimbruok mag landruok mar tuono

Kanomedowuoyo ewii wachno migosi Mutindika nowacho ni gibironeno ni alap ma Jomo Kenyatta International Stadium man Mamboleo Kisumu ma ibiro bagoe nyasino obiro oluwo chike duto mag kedo gi tuono kod neno ni welo duto mabiro dhi kanyo chiengno jobiro oluwo chike mag kedo gi tuono bende

Kanowuoyo e boma ma Kisumu jatelono bende ne oyango ni yoore mag arita osehiki mogik tik e boma ma Kisumu kuno ka iikruok ne nyasino.