Polisi va Kitale balasimishi mwilwatsi mulala khurula yiitenje na bandu khulodekhana nende lwa akalushi mu Kenya munu khurula USA


Polisi mu town ya Kitale balasimishi mwilwatsi mulala khurula mu shitonye shya Lukhuna mu town eyo yiitenje na bandu khulodekhana nende lwa akalushi mu Kenya munu khurula mu shibala shya America natsia mu imisa lisitsa libwere.
Khulondekhana nende mulondi wa Commissioner wi county ya Transnzoia Abdulahi Khalifa,mwilwatsi Tundwa Kefa wi libukana lya Light in the Hill akalushi mu Kenya lisitsa libwere,ne abere mu imisa mu libukana Jumapili ibwere.
Khalifa khandi aboli,bakhavba bandi bandu banne batukha mu town ya Kitale,ne barula injerekha nikhali baambakhane khuitenga na bandu.