Polisi mu shibala shya Zimbabwe bakhola tsipatrol mu town ingali ya Harare nende eyo ya Bulawayo


Polisi mu shibala shya Zimbabwe bakhola tsipatrol mu town ingali ya Harare nende eyo ya Bulawayo khuikalila maandamano kapanjirwi khuva mu town eyo ku khupinga asoya mu serikal.
Macheni ka khunyoli khurula mu shibala esho kabola,serikali imali khuhana ionyo khu bandu batsa kkhola maandamano yako,nibola,balachimirwa nende khusitakwa.
Mundu uvere napanji maandamano yako achimirwi ne khulwenulu ubere mu tsiseli tsya polisi,iyi tsiripoti nitsibola,bandi bandu barumishira mutandao khureba bandu batsi mmaandamano yako.
Shibala shya Zimbabwe shilinende minyakhano minyishi hakali chiu buchumi,likhuba lichira indenga khuba mu shibala esho.
Muruchi Emmerson Mnanagwa atuli mikanda chya upinzani khulwa khurumishira minyakhano yichi khuenya khupendula serikali yeye.