Polisi mu shibala shya Hong Kong nunu barumishiri lyoshi liu khurulitsa khusalanya bandu babere nibakhola maandamano


Polisi mu shibala shya Hong Kong nunu barumishiri lyoshi liu khurulitsa khusalanya bandu babere nibakhola maandamano ku khupinga mupango kwi shibala shya China khutangasa malako maiya ku busalama mu shibala esho.
Polisi yabo barumishiri lyoshi yelo nende ipilipili kkhunga nende khusalanya bandu yabo babere nibiifwali tsimask khulondekhana nende makhuba ku bulwale vwa Covid 19.
Macheni kabola, tsimia tsya bandu biitsuli mu town mmaandamano yako khupinga makhuba ki shibala shya China.
Tsiripoti tsibola,China yenya khutangasa malako wa bakhongo bu busalama mu shibala shya China balasinjirra makhuba ku busalama mu shibala shya Hong Kong.
Maandamano yaka kiitsanga iyi bakhongo nibabere nibahani ionyo yu khukaya bandu babuli kkhola maandamano kosi tawe.