Polisi ba Navakholo mu county ya Kakamega bachimiri musatsa mulala khulwa kkhupa mukhaye wewe


Polisi ba Navakholo mu county ya Kakamega bachimiri musatsa mulala mu shitonye shya Ewamakhumbi khulondekhana nende lwa akhupi mukhaye wewe nashiri khusamba inzu ya bamenyamu.
Macheni kabola,musatsa uyu yakanakana vu,mukhaye wewe akhola buheyi nende muhinziri wi sibitali indala ya binafsi mu town ya Kakamega.
Musatsa uyu aboli,akholi shikhole yishi lwa amanyi vu,mukhaye wewe wakhonyanga tata wewe uli mulwale mu sivitali eyo alinende bulina nende muhinziri mulala mu sivitali eyo.
[CLIP] Mshukiwa on incident
Bamenyi vi shitonye esho nibimirirwi nende Marsela Tsisiche nende Christopher Andati baboli,musatsa uyu uli tata wa bana banne yanyola mukhaye wewe nalakaya nu muhinzi oyo lwa yatsia khukonya tata wewe mu sivitali eyo.
[CLIP] wenyeji on mshukiwa

Khali nikali karyo,mukhaye wu musatsa uyu halala nende tata wewe babola,makhuba ku musatsa uyu shikali ka toto tawe.
[CLIP] Afusa on madai ya mapenzi