Ovoteti uvudamanu vwilanyia uvuzirilli inyima


Umubunge wi wadi yi Shamakhokho DOUGLAS BERU yiiganila ovoteti uvudamanu vwononyianga imiyinzi juvuzirilli ligali imbalabala iyi GISAMBAI kuzya SHAMAKHOKHO.

Avoola ndi ovoteti yivu vujila selekali nene niivula kutuma amang’ondo guvuzirilli.

Avoola imbalabala yeyo yava indamanu kolohono ,nukwilanyia inyima uvuzirilli ,navandu nivaziizagilla kudamba.