Outa duaro ni yiene jo ohala ma chiro Kibuye mondo jodogi e chirono


 

Senator ma Kisumu migosi Fred Outa sani koro kwayo piny owacho mar County ma Kisumu mondo oyie okonyie jo ohala mane odar e chiro Kibuye mondo jo ohalago joyud kaka jonyalodok e ohandgigo

Kanomedowuoyo ewii wachno migosi Outa nowacho ni governor Anyang Nyong’o koro onegobed ni neno ni funde ma joranda , jo tweng’o , weg duke , weg otende moko matindo tindo kod ma jotiyo tij weng’o kata welding oyienegi mar dok e chiro Kibuyeno

Outa nowacho ni jo ohala mauso e ute manie chirono onegobed iyienegi dok e chirono kolero ni onegobed ni iyienegi gidogi to nyaka giluu chike mane piny owacho oketo mag kedo gi tuo mar Coronavirus ka gidok kuno

Jatelono nowacho ni en hawi marach ni piny owacho mar County margino pok ogolo kony mar omenda ne ja ohala moro amora mar goyonegi atho kaluwore kod midhiero ma gikalee mokel kod midusi mar Coronavirusni

Outa nowacho ni ochumi ma County ma Kisumuno oruombore piny jalma koro lak mana gi chonge nikech jo ohala moko matindo tindo mag Countyno koro ok jotim ohala nyakane chik bed matek nikech wach biro mar tuo ma Coronavirusno