Otichilo yiiganila amagovi ga yalekelwa na Akaranga


Governor wi county yi Vishiga yinu Dr.Wilbur Khasilwa Otichilo ,yakovoola ndi avayinzili mu counnty yinu ligali avuvwashi genyekana vaselezwi nivakikili kunyinywa amadalaka ,avoola izinzila izindamanu izitumikilwa kong’oda avayinzili imiyinzi nizyo izijilanga nivavula kunyinywa amadalaka,Governor otichilo yakomeda kovoola ndi umusee gusingilanga amang’ana gi miyinzi mucounnty yinu nigwo uguyiinzilla kuling’ana yili nokolola ndi lilungikiziywi.

Governor OTICHILO ,yakudula eselekali iyaali iyu mwami Moses Akaranga ,iyaavola ndi yaaleka inyima amagovi amanyingi ,agajilanga umushahara gwa vayinzili nigucheleva.