Omusomi wa University ya Kenyatta yerwa enabakholo.


Nesibera mulukongo lwesisohe Kochwa musub county yenabakholo mu county ya Kakamega olunyuma wabamenyi ohweduya humubiri okwomuraga wemiaka 30 owabere nasoma omwaka kwae okwahadatu mu university ya Kenyatta nikwafubwa mumukunda kwemikachi.

Nehua eryarehere abamenyi abenabakholo netima ni kata nibamusangirira omusacha mulala alangwa Julius Makoha owemiaka 50 nohumuhuya ohuula ohufwa nibabola mbu kanyarihana niye yahorere amabi kano.

Omuhaye womusacha uno Silvia Lihanda abola mbu omufu omusacha wae yabere nobusolo nomuraga uno nibari mumalwa aka Changaa hunibalwaqna, olunyuma omubiri kwomuraga uno nikunyorehana mumikachi.

Chifu mu area ino Josephat Makete aborere mbu obunoneresi buchakire mumahua kano eno nasaba abamenyi abesisokhe ohurehana nomwima okkwohwebukurira amalako mumahono.

Omuraga uno yabere nasoma ohuba engineer.