Omurangilisi akabukhana nende omujumbe


Kumulomwa kwo omujumbe we lisasa lie bujumbe lia kimilili Didmas Wekesa Barasa mbo gavana we county ye Bungoma Wycliff wangamati enyekha aonwe khusisala esio kwachililile khwikichibwa nende babemelesi baukhane.

Nalomaloma ne nakhalondo yino omurangilisi we lukongo lwa Ndivisi mulisasa lia Webuye east Martin Pepela ama khubola mbo  nibo nga barangilisi be chingongo sebalikho nende omunduobawelesia bukeleki  khulondelele anende nisio benyekha khukhola khumilimo kiabwe nga barangilisi be chingongo tawe.

Wanyonyi ama khumwenya omujumbe Didmas khwelungikha kimilimo kiewe  na khulekhana nende serikali ye county khuchililisia bukhalabani bwayo.

Mubise ebio pepela ama khuba nasangaliala chindengekha rengekha chirerweo nende serikali ye county ye bungoma khukhingilila bulwale bwa corona khwingila  mucounty eyo.

Kakhaba kario ama khuba nareba serikali ye county khulekha khurosoa bushuru khubakhala bakekhe.