Omujumbe Wafula Wamunyinyi akambila bamenya be ebukembe khukhwilinda khubulwale bwa korona


Omujumbe wa Kanduyi Wafula Wamunyinyi akambile bamenya khubukusi bwa bukembe ne embotokhelela yabwo khuba meso mukhwilinda nio mbo bakhecha baambisibwa bulwale bwe khaukha kha korona tawe.

Nalomaloma khubukusi obwo bise nibio abele narakikha burumikhi bwe khayu karumikha khufuua babandu lunyasi luyeta khukhwikhingilila khunyola bulwale obwo,wamunyinyi amakhubola ali khubukusi bwe ebukembe buli khumuanda kumubofu  khukhwama Eldoret khucha Malaba ne kubisia babandu bakali ne khulimo babandereba be kimikokomi nibo abola ali banyala barera buwale bwa korona mumbeka echo.

Wamunyinyi amakhureba bamenya nende bakhala khubukusi obwo khurumikhila khayu akho makesi ne khubola ali acha khukhalabanila khubona mbo lunyasi lurumikhwamo lubamo buli lwosi