Omujumbe wa Tongaren simiyu Eseli asangalile engila yabukulwa ne sikuka sie busomi mwirambo khuuya babekisia bakhulu mubisomelo bia serekali


Omujumbe wa Tongaren simiyu Eseli asangalile engila yabukulwa ne sikuka sie busomi mwirambo khuuya babekisia bakhulu mubisomelo bia serekali mumbeka echo ne khubola ali liba elio liarakikhe khusala kamatunda lukali musisomelo sie khabili sie bakhana sia mitua ne sie basoleli sia st patricks naitiri enyuma we bisomelo ebio khukela bulayi mumarebo ke ekilasi ya 12 kcse kumwiko kukwabirire.eseli wamakhuba musisomelo sie khabili sia mitua amakhurumikhila bise ebio khulangilila omurangilisi we lukongo lwa mitua soysambu stephen wafula khubona mbo serekali ye ekaunti ye ebungoma erakikha ne khuchililisia bichoa choani bie enganga mwisasa lia tongaren bulayi bwene nga nelelakholanga mumbeka chichindi mukaunti eyo.