Omufu Daniel Moi ohuyabirwa inyanga ino


Omubiri okwomufu Daniel Toroitich Arap Moi owari omutuki wa habiri muKenya muno kwicha ohubukulwa ohutula mumotuary eya Lee mutown ya Nairobi nohuirwa musikuri esyendege esya Wilson ibecha ohuchaka olukendo lwohuira omubiri kuno owae Kabarak musub county ya Rongai mu county ya Nakuru.

Omubiri kuno nikwahatula musikuri esya Nyayo mumuhungano kwamasayo mungolobe, kwairirwe mumotuari ya Lee Ikwahakona, echuri ino kucha mundege musikuri esya Wilson ohukingwa mundege ohuula Kabarak.

Omwandiki Wefwe Simiyu Wanjala ari munyumba yohubiha emibiri eya Lee mutown ya Nairobi.