NYONGO OPAKO LIMBE MAR UHURU


GAVANA MA KISUMU NGIRE ANYANG NYONGO OPUOYO LIME MA APOYA MA JATEND PINY KENYA UHURU KENYATTA NYOTIMO E DHO WATH MA KISUMO KOWACHO NI MANO EN RANYISI MALER NI PINY OWACHO OCHIWORE MAR NENO NI PORT MA KAMANO OCHAKO TICH ABIDHA.

NOLERO NI MANO EN RANYISI NI UHURU NIGI DWARO MAR DONGO BOMA MA KISUMO E CHUNYE.

NOWACHO NI LIMBE MAR JATEND PINY KENYANO OMIYO COUNTINO  GENO MADUONG NI PORTNO INYALO YAW AYANGA E BUO JUMBE MANOK MABIRO.

NOWACHO NI DHOWADHNO MOLOSO E RANGINY MA NYASANI  BIRO KELO NWENGO MADUON, OK NE KISUMO KENDE TO BENDE NE ALUORA MAR NAM LOLWE.

NYONGO MANYOYUDI NI NAIROBI E SACH LIMBE MA KAMANO,  NOLERO NI COUNTY MA KISUMO MOR MOKALO GI SIR MAWUOK E PINY OWACHO MA MALO.

NOWACHO NI TIELO MOKUONGO MAR  UHURU BUSINESS PARK COMPLEX IBIRO TIEKI E BUO DWECHE 2  KENDO SIRONO BIRO TINGO JII MAOK TIN NE GANA 10,