NYIRI MANORINGO NYANGE KURIA DWARO ARITA


NYITHINDO MA NYIRI MANIE CLASS 4 KOD ABORO MANORINGO NYANGU MAR NIRI YOO KURIA, SANI DWARIO NI MONDO PINY OWCAHO OSINGNEGI ARITA MAKARE E KINDENI MA KORO IYAW SIKUNDE MONDO MI GIBED GADIERA NI OK NOROCH RATIRO MARGI GI JONYUOLGI.

KANOLOSO GI RADIO RAMOGI, JAKOM GOSESO WOMEN NETWORK SUSAN MATINDE, WACHO NI MOKO KUOM NYIRI MANE GIRESO JLUOR DOK E SIKUL NIKECH INYALO MAKOGI MATERGI NYANGE KA GIDWARO N MONDO MI OMIGI ARITA.

MATINDE WACHO NI PINY OWCAHO NYAKA LUONG JNYUOL DUTO MA NYIGI NI E KEMBE MAG RESO NYITHINDO MONDO MI OLOS KODGI EKA NYITHINDOGO OYUD KKAA NYALO SOMO GI KWE MANA KAKA JOWETEGI MAMOKO.

NOWACHO N NYITHINDOGO POD NI KAMA RACH KOWEGI GIDOK E SILKUL MAK OLUONG JONYUOLGI NIMAR MOKO KUOM JONYUOL POD NIGI MIRIMA KENDO NYALO TERO NYITHINDOGO NYANGE GITHUON.

NOWACHO BENDE NI NYIRI 63 MANE GIRESO MA GIDAKGO E KAMBI NIGI REM MATHOTH NIMAR NE GIDHI KANYO KAKA NOYUDGI MAONGE KATA LEWNI GI CHIEMO BENDE.