NYAKO MA JA KLAS 7 ORESI KARIWO ARUS


Nyako ma ja class 7 , ja higni 16 e Sub County ma Kuria West, oresi e seche manoriwo arus ka wuon mare monyuole ema nobedo jadolo mane riwe arus gi rawera ma ja higni 23. Obila nogogi gono ka nyasi ma kamano ne dhi nykme ka wachore ni wuon wuoyi nosepuodho kenya ma kamano. Obila wacho ni ibiro chopo jalo e nyim doho.