NG’ATO ONEGO JAHERANE KAETO ODERE NAKURU


Jal moro ma hike ni e diere onego jaherane ma nyako e boma ma nakuru  kaeto okaw ngimane owuon e wi weche mag hera.  Jalo moseyangi gi nying achiel kaka Njoroge, , wachore ni osegabedo ka dwaro ni mondo okend osiepne moseyangi kaka wangareno to kata kamano jonyuol  nyakono ok osebedo koyie gi wachno.

Nyoro gokinyi wuoyino kod nyakono nyodhi limo jonyuol Wangari mondo mi oyienegi donjo e Keny ka kata kamano jonyuol nyakono nodagi.

Ringre nyakono noyud e puoth bando gi misip e ng’ute ma ema ichich ni nodeyego. Jaloero nodok oyud ringre koliero e yath mana metre machuok kowuok kama nyakono nothoye.