ngA’TO ODERE BANG NYUOMO CHIEGE TAMORE


JAL MORO MA JA HIGNI 36 BANG OMIN MARE TAME USO BATH LOPGI MANYODWA USO MONDO MI OYUD OMENDA MAR DHI NYUO,O CHIEGE E GWENG MA CHIGA, EI KANYACH KACHAR LOCATION E SUB COUNTY MA HOMABAY TOWN.

MOSENINDO MOSEYANGI KAKA PETER OTIENO NODERE GI TOND TUORO E YADH MAWEMBE MORO E DLAGI KANYO BANG OMIN MARE TAMORE WINJO KWAYO MARE. RUOTH MA KONO BERNARD OMUGA, NLERO NI MOSENINDO NOSEWINBJORE GI MIN MARE NI MONDO OUS BATH LOPNO MONDO MI ONYUOM JAODE BANG KAOCHE SUNDE MONDO ONYUOM NYAKONO MANOSEBEDO GODO HIGNI 10.

OMUGA WACH NI JALO JAODE NOWUOK ODOK THURGI GI NYINDO ADEK TO KANODUOGO TO NYOWACHO NI JONYUOLNE DWARO NI MONDO ONYUOME MAPIYO , OKANG MANOMIYO MOSENINDO OLOSO GI MIN MARE OPOGNE BATH LOO MONDO OUSI ONYUOM GODO JAODENO.

RUODHNO WACHO NI JALO NOSEYUDO JANGIEWO MANYOBIROGO DALA NYORO EMA KAETPO OWADGI NORIEMBO JANGIEWONO GINO MANIMIYO JALO OJOK OKAW NGIMANE.

MOTELO NE DERE, JAL NYODHI IR MIN MARE GI ICHWANG KOKONEGI NI OWEYO NEGI LOPNO GIDAGIE. RINGRE NOTER HOMABAY MORTUARY.