Ng’anyo ma Pumwani


Jochiwu thieth e osiptal ma mine ma pumwani jong’anyo tich kagibandho chudo mar osara ma giywak ni pok ochulgi kuom dweche 4.

Ma ok tin ne jochiwu thieth 70 ma ondiki e yor kojolo kata contract odagi donjo e tich kendo gibago ng’anyo kagikoo ne jatend osiptandno Geoffrey Mosira ochulgi osara ma osekunore kochakore dwee mar 11 higa mokalo.

Peter Mwangi gi Judith Adongo ma otelo ne kweth jochiwu thieth ma ng’anyogo ywakni gikadhe midhiero mathoth e osiptandno ma Pumwani.