Mwambu kenosia khuchibarabara Ebumula


Omujumbe wa ebumula Mwambu Mabonga karebire bamenywa khuba nende liliekhaliha eofisi yewe asi wa CDF ne KeRRA nechilila khurao mipango kia bichoachoani bibiuakhane sibacho nekhwetuba mubukhangarani bukhayeta tawe.
Nakobosia lirebo lia omurekeresi mulala wa Nakhalondo yino khunanu okhoyele ang’one ebarabara yama Mareba- Miyanga- Kimaeti, abulilile ali eli asi wa kumukanda kwa KeRRA ne tayari banyolile contractor orakikhe bukhalabani.

[CLIP]

Roads
Mwambu lundi abulilile ali banulile contractor Waebwa bukhalabni bwa khung’ona ebara bara yama Musikoma- Buyofu- Mungachi khukhuamanana nekimilimo kimimayanu.

Achilile nakhubola mbo khuli ne chibara bara chichindi anga eyo yama Nasianda- Kimwanga- Kibabii nende

Mukhuma- Mateka Tulumba chili asi wa KeRRA.

Khumakhua ka busomi abele nekenosia khumaroro ya khuba nende sisomelo sia bubwekesia TTI.

 

Amalilile  nakhwinosia ali asi wa buruki bwewe bukilile Bumula yanyoilile ecounty engekhe ya Kimaeti .
LATEST NEWS