Musatsa mulala ubolekhana khuba shihubi akhupwi nukhuirwa na bandu himbi ne ihoteli ya Green Garden mu town ya Busia


Musatsa mulala ubolekhana khuba shihubi akhupwi nukhuirwa na bandu himbi ne ihoteli ya Green Garden mu town ya Busia khulondekhana nende tsiripoti vu,yenyie khuhuba.
Macheni kabola,musatsa oyo ushiri khumanyikhana tawe abere mmipango chiu khuhuba khurula mu tsihoteli tsibiri mu town eyo,nikhali muwochman mulala akhubi lukhwiri nende khulanga bandu biitsi nivakhupa musatsa oyo.
Mukhongo wa polisi mu county ya Busia John Nyoike athibitishi shikhole yishi,nabola,mmbiri ku musatsa oyo kumali khuhirwa mu inzu ya bakhutsu yi sivitali ya Busia.